Általános szerződési feltételek

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://szomatodrama.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://szomatodrama.hu/aszf és letölthető az alábbi linkről: http://szomatodrama.hu/downloads/aszf.pdf

1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: TESTTŐL LÉLEKIG Alapítvány

A szolgáltató székhelye: 2081 Piliscsaba, Kossuth L. u. 43/a.

Postacím és telephely: 1021 Budapest, Vadaskerti utca 12/B. A ép.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

A szolgáltató nyilvántartási száma: AM3685

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék

Telefonszáma: +36 1 631 1268, +36 70 2983298

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-85053/2015

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Tárhely.Eu

1144 Budapest, Ormánság u.4.

Levél.cím :1538 Bp. pf.510.

Tel. :(36)1–789–2-789

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2014. december 22. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.